Goanna Nutri & Autism is onderdeel van Goanna BV, gevestigd op Velle 6B, 9140 Temse. Jolien Eggermont is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.joliendietiste.be
Velle 6B,
9140 Temse
België
+32474669424
jolien.dietiste@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jolien Eggermont verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jolien.dietiste@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jolien Eggermont verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verlenen van de zorg en begeleiding als antwoord op uw hulpvraag Voor communicatiedoeleinden in functie van de dienstverlening Om diensten bij u af te leveren Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jolien Eggermont bewaart uw persoonsgegevens verleend tijdens de zorgverstrekking met een minimum van 30 jaar en een maximum van 50 jaar te rekenen vanaf het laatste patiëntencontact, zoals vermeld in hoofdstuk 3 afdeling 11 in de kwaliteitswet (22 APRIL 2019. - Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg).

Delen van persoonsgegevens met derden

Jolien Eggermont verstrekt uitsluitend informatie aan derden mits toestemming en alleen als dit nodig is voor de zorgverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jolien Eggermont maakt gebruik van Google Analatics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Goanna Nutri & Autism en heeft uhet recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jolien.dietiste@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Goanna Nutri & Autism wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jolien Eggermont neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jolien.dietiste@gmail.com.